Bilimsel Program

Sözel Bildiriler Oturumu
Bilimsel Programı25 Şubat 2024 (Pazar)

Sözel Bildiriler Oturumu – 1 (Babylon 3A Salonu)

Oturum Başkanları: Dr. Bahar Uncu Ulu, Dr. İlknur Nizam
09.00-09.05 Hiperlipidemide Plazmaferez Uygulaması
Gülbahar Cengiz
09.05-09.10 Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında Myd88 ve Cxcr4 Gen Polimorfizmlerinin Hastalığın Etiopatogenezindeki Rolü, Klinik Parametreler ve Prognozis ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Düriye Pelin Yorulmaz
09.10-09.15 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalı Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Prognozla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Abdulkadir Karışmaz
09.15-09.20 Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Oluşan BK Virüsüne Bağlı Hemorajik Sistitte Düşük Doz Sidofovir Tedavisinin Etkisi: Olgu Sunumu
Özlem Candan
09.20-09.25 Yetişkin Yaşta Nüks Medulloblastom Vakasında Otolog Kök Hücre Nakli Deneyimi: Vaka raporu
Kemal Fidan
09.25.-09.30 Soğuk Aglütinin Sendromu ve Malign Hiperkalsemi ile Prezente Olan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Selma Özlem Çelikdelen
09.30-09.35 Multipl Myelom Hastasında Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemi
Derya Demirtaş
09.35-09.40 Tanı anında Hemofagositik Lenfohistiyositozis kliniği olan Diffüz Büyük B hücreli lenfoma vakası
Ahmet Mert Yanık
09.40-09.45 İmatinib Mesilat İle İlişkili Subkonjonktival Hemoraji: Nadir Bir Olgu Sunumu
Salih Cırık
09.45-09.50 Türkiye’deki Son On Yıldaki Endüstrileşme ve Kentleşmenin Multiple Myelom Mortalitesi Düzeyi Üzerindeki Etkisi
Can Özlü
09.50-09.55 Nadir Bir Olgu: Sistemik Skleroz ile Hodgkin Lenfoma Birlikteliği
Lala Khalilzade
09.55-10.00 Myelodisplastik Sendromlu Hastalarda Yeni Nesil Dizileme Testlerinin Klinikteki Yerinin Gözden Geçirilmesi
Seda Yılmaz
10.00-10.05 Multipl Miyelom Hastasında;Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası, İdame Lenalidomid Sürecinde Gelişen ALL Tedavisi ve İkinci OKHN Deneyimi: İlginç Bir Vaka
Nursima Cukadar
10.05-10.10 Akut Myeloid Lösemili Hastaların Serum NOX 1-5 Düzeylerinin Belirlenmesi
Oğuz Ayçiçek
10.10-10.15 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tanılı Hastalarda Nestin ve Osteopontin Pozitifliğinin Prognoza Etkisi
Burcu Nur Özdamar
10.15-10.30 Kahve arası

Sözel Bildiriler Oturumu – 2  (Babylon 6 Salonu)

Oturum Başkanı: Dr. Serdal Korkmaz, Dr. Bahar Uncu Ulu
09.00-09.05 Tekerlekli Sandalyeden Yürüyüşe: Bir POEMS Sendromu Olgu Sunumu
Dilek Özden Özlük
09.05-09.10 Hemofilik Psödotümör
Ferda Can
09.10-09.15 Lepra Hastalığını Taklit Eden Granülositik Sarkom Vakası
Nesibe Taser Kanat
09.20-09.25 Akciğer Kanserini Taklit Eden Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu
Tuğba Zorlu
09.25-09.30 Miyelodisplastik Sendrom ve Eş Zamanli Non-İmmun Hemolitik Anemi Olgu Sunumu
Ali Durdu
09.30-09.35 Kronik Lenfositer Lösemi Hastalarında Görülen Genetik Mutasyonların Sıklığı ve Surveye Etkisi
Melike Gölbaşı
09.35-09.40 Hematolojik Maligniteli Hastalarda Granülosit Transfüzyonu Nötropeniden Çıkışı Hızlandırıyor
Ayşegül Çelik
09.40-09.45 Refrakter Demir Eksikliği Anemisi: Nadir Bir Olgu Sunumu
Mariye Doğru
09.45-09.50 Multiple Myelomda Tedaviye Sekonder Prokalsitonin Artışı Vakası
Ayşe Günay
09.50-09.55 Malignite İlişkili Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositoz
Kerim Erer
09.55-10.00 Akut Myeloid Lösemi Eş Zamanlı Akciğer Adenokarsinomlu Olgu Sunumu
Nazik Okumuş
10.00-10.05 Pemfigoid Gestasyones Tedavisinde Plazma Değişimi
Rasim Şahin
10.05-10.10 Daratumumab VRD Dirençli Plazma Hücreli Lösemide Hangi Tedaviyi Seçelim?
Albülkadir Şahin
10.10-10.15 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tanılı Hastalarda Ebstein Barr Virüs RNA Yüzdesi ve Prognoza Etkisi
Fatma Göçlü
10.15-10.30 Hipertansif Ensefalopati ile Başvuran Multipl Myelom Olgusu
Uğur Hatipoğlu
10.30-10.35 Sağlıklı Kök Hücre Donöründe Filgrastim Sonrasında Gelişen Hipoksemi
Tahir Darçın
10.35 Kapanış

Bizimle İletişime Geçin

kongre@bilkonkongre.com.tr

Tel: 312 466 7000

Kongre ile ilgili bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Copyright by Bilkon Kongre 2022. All rights reserved.